Οδηγίες και Έντυπα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015

Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου

Αίτηση – Δήλωση για την αποζημίωση οδοιπορικών


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Εξεταστών Παραγωγής Προφορικού Λόγου