Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠγ, ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 -3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου.

Δείτε ΕΔΩ προηγούμενα θέματα

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

Α. Έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από τις κατά τόπους, Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠγ

Β. Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους

Γ. Παράβολο δημοσίου. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί τα προβλεπόμενα παράβολα από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) το ύψος των οποίων, για κάθε επίπεδο, ανέρχεται σε:

α. 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
β. 80 ευρώ για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση» σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
γ. 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Τα παράβολα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου , ΚΑΕ 3741.

Δ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σελίδες που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και η φωτογραφία) ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης)

Ε. Φωτοτυπημένο αντίγραφο της άδειας παραμονής (για τις κατηγορίες των αλλοδαπών υποψηφίων που απαιτείται)

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία ατόμων με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΕΑ) πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τα εξής:

α. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά - και βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται, καθώς και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους υποψηφίους.

β. Οι υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κτλ) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά – και ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠΕΠΘ.

Καταθέτοντας την αίτησή του ο υποψήφιος λαμβάνει το Δελτίο Εξεταζόμενου, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και τον Κωδικό Υποψηφίου, με το οποίο προσέρχεται στις εξετάσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής για περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα, στην ίδια εξεταστική περίοδο, γίνεται με ατομική ευθύνη του υποψηφίου καθώς υπάρχει πιθανότητα, οι εξετάσεις να συμπίπτουν χρονικά ή οι επιμέρους γλώσσες ή επίπεδα να εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ

Την ημέρα των εξετάσεων, ο υποψήφιος προσέρχεται για εξέταση στο, προκαθορισμένο γι’ αυτόν, εξεταστικό κέντρο, όπου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με βάση το «Δελτίου Εξεταζομένου» και την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του, τοποθετείται δε σε αίθουσα με βάση τον αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο.

Παρόντες θεωρούνται μόνον οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται στις ενότητες :

o Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου
o Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτού λόγου
o Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου και
o Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου

Για τις ενότητες 1 και 3 υπάρχει ειδικό απαντητικό έντυπό στο οποίο ο υποψήφιος απαντά με το σύστημα πολλαπλής επιλογής ή με τη συμπλήρωση λέξεων. Στην ενότητα 2 αναπτύσσει απαντήσεις των θεμάτων σε ειδικό τετράδιο ενώ στην ενότητα 4 οι εξεταστές συμπληρώνουν τη βαθμολογία των υποψηφίων σε ειδικό έντυπο αξιολόγησης.

Ο υποψήφιος παραδίδει τα απαντητικά έντυπα με τη λήξη του ορισμένου χρόνου εξέτασης ή νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που για τις ενότητες «κατανόηση γραπτού λόγου» και «παραγωγή γραπτού λόγου» δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα (1/3) της συνολικής διάρκειας κάθε ενότητας.

Στις περιπτώσεις των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και έχουν τη δυνατότητα να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας στην οποία παρουσιάζουν αδυναμία, σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο απαλλαγής στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι στη διάρκεια των εξετάσεων οφείλουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των υπευθύνων. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται. Χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο εξεταστικό κέντρο βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Ο υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την συγκεκριμένη εξέταση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων.

Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, (π.χ. για τα επίπεδα Α1 και Α2 ή για τα επίπεδα Β1 και Β2), η κλίμακα βαθμολόγησης και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης καθώς και για τη συνολική βαθμολογία είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (για εξέταση δύο επιπέδων με κοινό διαβαθμισμένο τέστ)
Ενότητα ΕξέτασηςΚλίμακα ΒαθμολογίαςΒάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Α1 ή Β1)Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Α2 ή Β2)
Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου1-50 8 15
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου 1-60 9 18
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου 1-50 8 15
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου 1-40 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1-200 60 120

Για να επιτύχει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις θα πρέπει να εξεταστεί και στις τέσσερις ενότητες (εκτός άν έχει σε κάποια ενότητα απαλλαγή) και η βαθμολογία του να ικανοποιεί συγχρόνως τις βάσεις του συγκεκριμένου επιπέδου.

Αντίστοιχα σε περίπτωση που η εξέταση ενός επιπέδου γίνεται με εξειδικευμένο τεστ, (π.χ. για το επίπεδο Γ1 ) η κλίμακα βαθμολόγησης και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης καθώς και για τη συνολική βαθμολογία είναι σύμφωνα με τον πίνακα 2 που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (για εξέταση συγκεκριμένου επιπέδου)
Ενότητα ΕξέτασηςΚλίμακα ΒαθμολογίαςΒάση
Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου1-25 8
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου 1-30 9
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου 1-25 8
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου 1-20 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1-100 60

Επιτυχημένη θεωρείται η εξέταση το υποψηφίου που έχει εξεταστεί και στις τέσσερις ενόητητες (εκτός άν τυγχάνει απαλλαγής σε κάποια ενότητα) και η βαθμολογία του να ικανοποιεί συγχρόνως τις βάσεις του συγκεκριμένου επιπέδου.

Ο αναλυτικός τρόπος βαθμολόγησης των ενοτήτων και των επιμέρους ερωτημάτων τους αναφέρεται αναλυτικά στις προδιαγραφές εξέτασης του κάθε επιπέδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τη συνολική βαθμολογία του καθώς και τη βαθμολογία του σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα από τους ονομαστικούς πίνακες που αποστέλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Ενημερώνεται επίσης από την ιστοσελίδα του ΚΠγ όπου η αναζήτηση αποτελέσματος γίνεται συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία:

- τον 7ψήφιο κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου και
- τουλάχιστον 3 αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου του

Ύστερα από σχετική ανακοίνωση του ΥΠΔΒΜΘ, οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από τις Δ/νσεις ή και Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης στα οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους.

Δείτε ΕΔΩ προηγούμενα θέματα