Οι νέες αμοιβές για τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις (ΦΕΚ 30/12/2016)

Αριθμ. 222807/Β1/ (1)

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

  1. Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το και γενικά τις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3149/2003 και της αριθ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008),

Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.

(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε.
(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων (ν) Γραμματέας Κ.Ε.Ε.

(vi) Αναπληρωτής γραμματέας
(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού για τη διοικητική υποστήριξη της Κ.Ε.Ε.

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω προσωπικό της
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 »

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 »
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω ευρώ 12,00 προσωπικού για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 »

(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 »
(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής ευρώ 150,00 » επεξεργασίας δεδομένων

Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος
(ii) Γραμματέας
(iii) Βοηθός γραμματέας
(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00 » (ν) Κάθε χειριστής μηχανήματος ευρώ 150,00 » λήψης των θεμάτων
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού ευρώ 80,00 » και τεχνικού προσωπικού

Συντονιστές - βοηθοί συντονιστές - επόπτες εξεταστικών κέντρων
(i) Κάθε συντονιστής ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής ευρώ 150,00 »
(iii) Κάθε επόπτης ευρώ 150,00 »
στ) Ομάδα επιτηρητών

Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης
(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται ευρώ 20,00 το σύνολο των γραπτών δοκιμασιών
(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται ευρώ 20,00 υποψήφιοι στην παραγωγή προφορικού λόγου

Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμματείας, συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
(i) Πρόεδρος ευρώ 300,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος ευρώ 250,00 »

(iii) Μέλος ευρώ 250,00 »
(iv) Γραμματέας ευρώ 250,00 »
(v) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 250,00 »
(vi) Βοηθός γραμματείας ευρώ 250,00 »

(vii) Κάθε συντονιστής ευρώ 200,00 »
(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, ευρώ 12,00 διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου.
(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής ευρώ 2,00 προφορικού λόγου ευρώ 45,00 κατ'
αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον για κάθε υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα
(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο ευρώ 1,50 παραγωγής γραπτού λόγου
που βαθμολογεί
(iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο ευρώ 0,43 απαντήσεων στις δεξιότητες
κατανόησης γραπτού λόγου ή κατανόησης προφορικού λόγου
(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση.
(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται ευρώ 25,00 εκτός έδρας, σε περισσότερες από μία
πόλεις διαφορετικού νομού την ίδια εξεταστική περίοδο, καθώς και στους εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε (15) άτομα καταβάλλεται επιπλέον κατ' αποκοπή αποζημίωση

θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Ε. στο ΥΠΠΕΘ.

Κάθε χειριστής μηχανημάτων V.B.I. ή τηλεομοιοτυπίας 250,00 ευρώ εφάπαξ
Κάθε σύνδεσμος 250,00 ευρώ »
Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader)
Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού 15,00 ευρώ μηχανήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω προσωπικό της
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 »

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 »
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω ευρώ 12,00 προσωπικού για την υλοποίηση του έργου της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00 »

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00 »
(iv) Ιατρός ευρώ 150,00 »

Δείτε εδώ το ΦΕΚ