Ο εκπαιδευτικός που πρόκειται να εργαστεί στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εγγράφεται υποχρεωτικά στην επετηρίδα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Η εγγραφή αυτή έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (έλεγχο νομιμότητας) των προσόντων του υποψηφίου.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών :

(Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς).

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος.

3. Διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου 15 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3444.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται :

α. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.

β. ΄Οτι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν. 1566 άρθρο 15 παρ. 9).

5. Επιπλέον δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις εξής περιπτώσεις:

α. Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής καθώς και αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (Ν. 3391/2005 άρθρ. 9 παρ. 8).

β. Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

γ. Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλλουν πιστοποιητικό απονομής σύνταξης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1035/80. Δηλαδή:

– οι συνταξιούχοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει το 70Ο έτος της ηλικίας τους

– οι συνταξιούχοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί να μην έχουν συμπληρώσει το 65Ο έτος της ηλικίας τους και να μην ανήκουν στο Μ.Κ.1.

δ. Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένοι και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Από τη Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης ΥΠΕΠΘ :

1. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τηλ. 210-3442112, 210 -3442733

2. Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τηλ. 210–3442097, 210-3442233

3. Από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης όλης της χώρας

4. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.)

Καθημερινά 9π.μ. – 2μ.μ. τηλ. 210-3442505, 3442506, 3442508, 3442514, 3442520, 3442649

alfavita.gr

alfavita.gr