Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διενεργεί ελέγχους στους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών

γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ξεκινά άμεσα τους επιτόπιους ελέγχους σε όλους τους Πιστοποιημένους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στην έδρα τους, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα διμελή κλιμάκια συγκροτούνται από υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα ελέγξουν διεξοδικά την τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων έχουν πιστοποιηθεί οι εν λόγω Φορείς.

Στο αντίστοιχο Έντυπο Ελέγχου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ 121929/Η (ΦΕΚ 2123/01-08-2014), οι ελεγκτές επιβεβαιώνουν επί τόπου, αφενός όλα τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο Φορέας στο φάκελο υποψηφιότητας για πιστοποίηση, αφετέρου την τήρηση των θεσμοθετημένων κριτηρίων πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: εκσυγχρονισμός ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, απρόσκοπτη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες του φορέα χορήγησης, ύπαρξη σχέσεων εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί ο Φορέας, επάρκεια Εξεταστικών Κέντρων, εξοπλισμού και προσωπικού, ηλεκτρονική υπηρεσία επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών και πλήθος άλλων κριτηρίων που πρέπει να τηρούν οι Πιστοποιημένοι Φορείς βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ο κατάλογος με όλους τους Πιστοποιημένους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο για τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων αυτών κ.α., μπορείτε να τ’ αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certification-of-license-information-and-knowledge

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ