Προκειμένου (όπως προβλέπει η αιτιολογική έκθεση) να εναρμονιστεί η πρόσφατη νομοθεσία για τους εργαζόμενους και Κ.Ξ.Γ. και Φροντιστήρια με την εργατική νομοθεσία, οι βουλευτές Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και Μερόπη Τζούφη κατέθεσαν τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο (δεν περιέχει θέματα εκπαίδευσης) με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» την παρακάτω τροπολογία που αφορά εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Κ.Ξ.Γ. και Φροντιστήρια Μ.Ε.

Η τροπολογία προβλέπει:

«Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.

Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 01.12.2016».

οπότε και θα ισχύσει για τις εορτές των Χριστουγέννων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)».

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

1. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνονται απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των διδασκόντων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, προς εναρμόνιση με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

« Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:

« Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 01.12.2016».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Τζούφη Μερόπη