Άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας “Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)” αποτελεί η διάταξη για τις αποδοχές των διδασκόντων στα φροντιστήρια τις αργίες.

Η διάταξη όπως εντάχθηκε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο:

«Κατά τις ημέρες και οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.

Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 01.12.2016».

οπότε και θα ισχύσει για τις εορτές των Χριστουγέννων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)».

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

1. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνονται απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των διδασκόντων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, προς εναρμόνιση με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

« Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής:

« Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 01.12.2016».

Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :

Α. Ημέρες

  1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
  2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Β. Ημέρες

  1. Όλες οι Κυριακές.
  2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
  3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
  4. Η 17η Νοεμβρίου.
  5. Η Καθαρά Δευτέρα.
  6. Η 1η Μαΐου.
  7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε

φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.

  1. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.