Με αυτήν την εγκύκλιο, ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Ξένων Σχολείων στην Ελλάδα - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - H ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Η ίδρυση και λειτουργία των ξένων σχολείων στην Ελλάδα διέπεται από:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2, τ. Α’), «Περί των ξένων σχολείων», όπως, τροποποιηθείσες, ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3794/04-09-2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’).
 • Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α’).
 • Τις διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’) περί Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και τις εκδοθείσες πριν τη ψήφιση του Ν. 4186/2013, πράξεις (Υπουργικές Αποφάσεις) χορήγησης αδειών λειτουργίας ξένων σχολείων.

1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς ή την ανανέωση της υφιστάμενης, καθώς και για την εγγραφή μαθητών στα εν θέματι σχολεία, θα πρέπει εφ’ εξής, αρχής γενομένης από το σχολικό έτος 2018-2019, τα σχολεία να υποβάλλουν στη Δ/νση Εκπ/σης που ανήκουν, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου του προηγούμενου σχολικού έτους (συνεπώς, για το σχολικό έτος 2018-2019, θα πρέπει τα δικαιολογητικά να υποβληθούν έως τις 10-7-2018). Οι Δ/νσεις Εκπ/σης υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γ Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, προκειμένου να εκδίδεται η σχετική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέχρι την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους.

Εκπρόθεσμη αίτηση ή εκπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης για τον λόγο αυτό, εκτός εάν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας ή ο λόγος υποβολής της αίτησης (π.χ. αιφνίδια αποχώρηση εκπαιδευτικού) προέκυψε μετά τις 5 Ιουλίου και, εάν αυτή είναι αργία, μετά την προηγούμενή της εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή: α) η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται εντός μηνός από την άρση του λόγου ανωτέρας βίας ή τη συνδρομή του λόγου υποβολής της αίτησης εκπροθέσμως, άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

β) Η εγγραφή Ελλήνων μαθητών σε τάξη μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης ξένου σχολείου, ήτοι σε τάξη η οποία αντιστοιχεί σε τάξη του Ελληνικού Λυκείου, επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό.

Η αίτηση εγγραφής Έλληνα μαθητή σε τάξη αντίστοιχη προς τάξη της ελληνικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορεί να υποβληθεί, το αργότερο έως την 15 Οκτωβρίου του διδακτικού έτους για το οποίο ζητείται η εγγραφή, και εφόσον δικαιολογείται η καθυστέρηση της υποβολής.

Είναι αυτονόητο ότι, η διδασκαλία εκπαιδευτικών ή η φοίτηση μαθητών, χωρίς άδεια ή έγκριση, αντιστοίχως, όπου αυτές απαιτούνται, συνιστά παράβαση, εκ μέρους του ξένου σχολείου, των όρων της άδειας λειτουργίας του και επισύρει τις προβλεπόμενες στον νόμο κυρώσεις.

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση:

Α) Άδεια διδασκαλίας

 1. Για τη χορήγηση αρχικής άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς:
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού στην ελληνική γλώσσα.
  • Πρόταση του σχολείου για την πρόσληψη του εκπαιδευτικού.
  • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας στην ελληνική γλώσσα, που να φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές του ιδιοκτήτη του σχολείου ή του εκπροσώπου του και του εκπαιδευτικού.
  • Αντίγραφο πτυχίου αντίστοιχων σπουδών με το μάθημα που προτείνεται να διδάξει ο εκπαιδευτικός, που θα φέρει την επισημείωση της σφραγίδας Apostille (Σφραγίδα της Χάγης). Εναλλακτικά, η θεώρηση της γνησιότητας του πτυχίου μπορεί να γίνει από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.
  • Επίσημη μετάφραση του πτυχίου από το Υπουργείο Εξωτερικών ή τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο της ημεδαπής.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου.
  • Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της ξένης Πρεσβείας ή του Προξένου ότι με το πτυχίο που διαθέτει ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει σε αντίστοιχα δημόσια σχολεία της πατρίδας του. Σε αυτήν θα πρέπει να αναφέρεται ποιο μάθημα μπορεί να διδάξει και σε ποιες ηλικίες. Σε περίπτωση που η Πρεσβεία ή το Προξενείο πιστοποιεί εγγράφως ότι δε χορηγεί τέτοιου είδους βεβαίωση, ο αλλοδαπός εκπαιδευτικός υποχρεώνεται να προσκομίσει από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας του το εν λόγω έγγραφο, το οποίο θα είναι επικυρωμένο βάσει των όσων αναγράφονται στην παράγραφο
  • Πιστοποιητικό υγείας από εξωτερικά ιατρεία ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου ή αντίστοιχου νοσηλευτικού ιδρύματος της πατρίδας του εκπαιδευτικού ή της ιατρικής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) της οικείας Πρεσβείας, εκδοθέν εντός του τελευταίου, πριν την υποβολή της αίτησης, εξαμήνου.
 1. Ανανέωση άδειας διδασκαλίας (στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και για το ίδιο μάθημα)
 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός της απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της υφιστάμενης άδειας διδασκαλίας.
 • Πρόταση του σχολείου για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του αλλοδαπού εκπαιδευτικού,
 • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας στην ελληνική γλώσσα, που θα φέρει πρωτότυπες υπογραφές του ιδιοκτήτη του σχολείου ή του εκπροσώπου του και του εκπαιδευτικού.
 • Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και αποσπώνται από τη χώρα τους σε ξένα σχολεία (η απόσπαση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημερομηνία του διδακτικού έτους).

Το έγγραφο της απόσπασης, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο από την οικεία ξένη πρεσβεία, ή βεβαίωση της Πρεσβείας ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημόσιος υπάλληλος και έχει αποσπασθεί για να διδάξει στο συγκεκριμένο ξένο σχολείο.

 1. Διδασκαλία από εκπαιδευτικούς Έλληνες και προερχόμενους από την Ε.Ε.

Οι Έλληνες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί καθώς και οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διδάσκουν μαθήματα του ελληνικού προγράμματος σπουδών ή ελληνικά μαθήματα του ξένου προγράμματος σπουδών, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 682/77, όπως ισχύει, και επομένως, για τον διορισμό τους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου (έκδοση διοριστηρίου από την αρμόδια Διεύθυνση).

Β) Εγγραφές Ελλήνων μαθητών σε τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Για την εγγραφή Ελλήνων μαθητών σε τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης ξένων σχολείων, τα οποία ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τρίτης χώρας), απαιτείται άδεια χορηγούμενη από το Τμήμα Γ Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, κατόπιν αίτησης του έχοντος την επιμέλεια, γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και εφόσον συντρέχει μία, τουλάχιστον, εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α. Ο μαθητής έχει διπλή υπηκοότητα.

β. Ένας εκ των δύο γονέων του μαθητή έχει ξένη υπηκοότητα.

γ. Συγγενικό πρόσωπο 2ου βαθμού του μαθητή φοιτά στο εν λόγω σχολείο.

δ. Συγγενικό πρόσωπο 1ου βαθμού του μαθητή διδάσκει στο εν λόγω σχολείο.

ε. Ένας, τουλάχιστον, εκ των γονέων του μαθητή είναι διπλωμάτης υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή υπάλληλος που υπηρετεί σε Διεθνή Οργανισμό ή σε Οργανισμό με διεθνώς προσφερόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα.

στ. Ο μαθητής έχει φοιτήσει σε ξένο σχολείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε βαθμίδας, για ένα, τουλάχιστον, από τα προηγούμενα έξι έτη.

ζ. Ο μαθητής, αποδεδειγμένα, θα μετοικήσει εκτός Ελλάδας εντός της επόμενης τριετίας και θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα για την εγγραφή του μαθητή, είναι τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση του σχολείου ότι δέχεται τον μαθητή.
 • Βεβαίωση της οικείας Πρεσβείας ότι ο μαθητής, ή ο πατέρας ή η μητέρα του είναι κάτοχος ξένης υπηκοότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του μαθητή, ή του πατέρα ή της μητέρας του.
 • Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή (πρωτότυπο).
 • Ο τελευταίος τίτλος σπουδών του μαθητή, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών, με την επισημείωση της σφραγίδας Apostille (σφραγίδα της Χάγης), συνοδευόμενος από επίσημη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο δικηγόρο). Εναλλακτικά, η θεώρηση της γνησιότητας του τίτλου μπορεί να γίνει από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει πραγματοποιηθεί σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο υποβάλλεται το αποδεικτικό φοίτησης σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
 • Στην περίπτωση που ζητείται η εγγραφή μαθητή στο ξένο σχολείο, λόγω μετοίκησής του εκτός Ελλάδας εντός της επόμενης τριετίας, μετά την οποία θα υποχρεωθεί να φοιτήσει σε σχολείο τρίτης χώρας, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του γονέα ή κηδεμόνα, που θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται α) η μετοίκηση του μαθητή στην αλλοδαπή εντός της επόμενης τριετίας, β) η χώρα που θα μετοικήσει και γ) η εργασία του γονέα ή κηδεμόνα.

Στην εν λόγω περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η μελλοντική μετοίκηση του μαθητή στο εξωτερικό (όπως λ.χ. βεβαίωση του εργοδότη του γονέα ή κηδεμόνα του, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του τελευταίου στο εξωτερικό) και η πόλη όπου πρόκειται να μετοικήσει ο γονέας ή κηδεμόνας.

2) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή την ανανέωση εκπαιδευτικής άδειας καθώς επίσης και για τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Γ Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης.

Δοθέντος ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ξένα σχολεία, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 682/77, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και ανατροφής τέκνου είναι τα απαιτούμενα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων.

3) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Για τις παρεκκλίσεις και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ξένων σχολείων σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα με αρ. πρωτ. 226864/Ν1/22-12-2017 και 20384/Ν1/6-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΠΨ4653ΠΣ-ΥΩ6) έγγραφα του Τμήματος Β’ της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ξένων σχολείων. Εφιστούμε την προσοχή σας στα στοιχεία που ζητούνται με τα παραπάνω έγγραφα, τα οποία πρέπει να μας αποστείλετε μέχρι τις 12/04/2018.

Επίσης, πρέπει να ενημερώσετε τα σχολεία, στο πρόγραμμα των οποίων έχουν εγκριθεί παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων, ότι οι αιτήσεις ανανέωσης της έγκρισης θα πρέπει να υποβάλλονται πριν τη λήξη της.

Όσον αφορά τις εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών της Β/θμιας Εκπ/σης, που φοιτούν σε Ξένα Σχολεία, ισχύουν οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ (Φ.Ε.Κ. 681/τ. Β’/6-3-2017).

Β. Για τις προϋποθέσεις μετεγγραφής μαθητών από ξένο σχολείο σε ελληνικό, ιδιωτικό ή δημόσιο, ισχύουν τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 376/1993, ΠΔ 79/2017 και σχετικές εγκύκλιοι της Γεν. Δ/νσης Σπουδών).

Γ. Οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από τα εν θέματι σχολεία, θεωρούνται ισότιμοι και αντίστοιχοι των τίτλων που εκδίδονται από τα ελληνικά σχολεία της αυτής βαθμίδας. Σύμφωνα με την με αριθμ. 373/2012 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών των ξένων σχολείων που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου (Ιnternational Βaccalaureate), χωρίς να διδάσκονται οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας.

Δ. Το Τμήμα του Διεθνoύς Απολυτηρίου που λειτουργεί σε ξένο σχολείο αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα, για την ίδρυση του οποίου απαιτείται, όπως σε ημεδαπό ιδιωτικό σχολείο, άδεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν έγκρισης του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 111/2001). Επισημαίνουμε ότι, για τους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν στο ανωτέρω Τμήμα, απαιτείται χορήγηση άδειας διδασκαλίας ή ανανέωση της υφιστάμενης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω (παράγραφο Α i, ii και iii).

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Ξένων Σχολείων αρμοδιότητάς σας καθώς και για τον εκ μέρους σας ενδελεχή έλεγχο των απαιτούμενων, σύμφωνα με την παρούσα, δικαιολογητικών, ώστε να μη διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά, οι οποίες δεν δύναται να γίνουν δεκτές και θα επιστρέφονται αμέσως. Επισημαίνεται ότι, οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Α/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη ελέγχου τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.

Με την παρούσα καταργούνται τα με αρ. πρωτ. ΑΣ 272/55332/Ζ2/15-5-2009, ΑΣ 954/115758/Ζ2/21-9-2009, ΑΣ 686/65472/Ζ2/8-6-2010 και ΑΣ 1167/139684/Ζ2/6-12-2011 έγγραφα του ΥΠΠΕ