Σχετικά με την υποβολή τιμοκαταλόγων σε ηλεκτρονική μορφή των κάθε είδους φροντιστηρίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας κ' Ανάπτυξης σας γνωρίζουμε τα εξής:
* Η ως άνω υποχρέωση προέκυπτε με βάση τα αναφερόμενα στο αρ. 87 της υπουργικής απόφασης Α2-718/28-7-2014 (ΦΕΚ Β' 2090) περί κωδικοποίησης
κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

* Με την υπουργική απόφαση 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ Β' 2983) καταργήθηκε η ανωτέρω Α2-718/2014 Υ.Α. στο σύνολό της.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας 91354/24-8-2017 Υ.Α.,από 19/9/2017 και στο εξής, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για υποβολή
τιμοκαταλόγων στο Παρατηρητήριο Τιμών από τις επιχειρήσεις που αναφέρονταιανωτέρω, στην παρ. 1 του παρόντος.

Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το αρ. 67, παρ. 2 της91354/24-8-17 Υ.Α., τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοίπαιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και
εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν
στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κ.λπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.