Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον ΠΣΚΙΚΞΓ EUROPALSO

  • Έως 30/03 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Ιανουάριο 2018.
  • Έως 30/03 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες –ΕΛ.ΤΑ.), της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Ιανουάριο 2018.
  • ‘Έως 30/03 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Ιανουάριο 2018, και η καταβολή του σχετικού ποσού μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.).
  • Έως 30/03 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Φεβρουαρίου 2018.
  • Έως 30/03 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α μηνός Φεβρουαρίου 2018.
  • Έως 30/03 η ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών τρίτων που αφορούν το έτος 2017.