ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού
  Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης Φ.Μ.Υ. του προσωπικού μας που
  παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.
 • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού
  Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών
  Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα
  Σεπτέμβριο 2018.
 • Έως 30/11 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω
  Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών
  Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα
  Σεπτέμβριο 2018.
 • Έως 30/11 η απόδοση των εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Οκτωβρίου 2018.
 • Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2018.