• Έως 12/12 η υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ)
  • Έως 31/12 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης Φ.Μ.Υ. του προσωπικού μας που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Οκτώβριο 2018.
  • Έως 31/12 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Οκτώβριο 2018.
  • Έως 31/12 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα Οκτώβριο 2018.
  • Έως 31/12 η απόδοση των εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Νοεμβρίου 2018.
  • Έως 31/12 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Νοεμβρίου 2018.

  Υπολογισμός και καταβολή-χορήγηση στους εργαζομένους:

  Α. Δώρο Χριστουγέννων (αναλογία για το διάστημα εργασίας από πρόσληψη, όταν αυτή είναι έπειτα της 1/5, μέχρι 31/12).

  Β. Άδεια ληφθείσα & Επίδομα αδείας (αναλογία για το διάστημα εργασίας από πρόσληψη μέχρι 31/12).

  ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

  Α. Προσθέτουμε τους μισθούς, (μικτούς), που πήρε ο εργαζόμενος από 1/5 μέχρι 31/12.

  Β. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,125.

  Γ. Το ποσό που θα βρεθεί από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό προσαυξάνεται κατά 0,04166, (αφορά αναλογία επιδόματος αδείας που προστίθεται στο δώρο), και βρίσκουμε το Δώρο Χριστουγέννων.

  Να σας υπενθυμίσουμε πως η καταβολή των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων, πρέπει να γίνει μέχρι 21/12.

  ΑΔΕΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ

  Α. Προσθέτουμε τους μισθούς, (μικτούς), που πήρε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31/12.

  Β. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08.

  Γ. Προσθέτουμε τις ώρες που πήρε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31/12.

  Δ. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08 και βρίσκουμε τις ώρες που δικαιούται για άδεια.

  Ε. Συμπληρώνουμε το βιβλίο αδειών και βάζουμε τον εργαζόμενο να υπογράψει.

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

  Α. Προσθέτουμε τους μισθούς, (μικτούς), που πήρε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31/12.

  Β. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08.