Υπενθυμίζουμε ότι, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της τακτικής μισθοδοσίας των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί γίνεται χρήση του Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 18 (αντίστοιχα για το Δώρο Πάσχα 2020 γίνεται χρήση του Τ.Α.19).

Εν προκειμένω, για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων (Δ.Χ.), που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ή διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με τη χρήση του νέου Τ.Α. 116, που στο σύστημα φέρει τον τίτλο: «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΑΝΑΣΤ. ΣΥΜΒ.»

Ο Τ.Α. 116 χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του τμήματος του Δ. Χ. 2020, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – εφόσον εκείνος επιδοτείται – πλην όμως, οφείλει να το δηλώσει στην Α.Π.Δ.

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 116 περιλαμβάνει :

  • (Κ.Α.Δ.), Κωδικό Ειδικότητας και (Κ.Π.Κ.) Κωδικό Πακέτου Κάλυψης πλήρους ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόληση, που αντιστοιχούν στη πραγματική απασχόληση του εργαζόμενου, και
  • αποδοχές Δ.Χ. 2020, που αναλογούν στο διάστημα ή στα διαστήματα κατά τα οποία, εντός της περιόδου από 01.05.2020 έως 31.12.2020, η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου βρισκόταν σε αναστολή, καθώς και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργατικές και εργοδοτικές) οι οποίες καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επισημαίνονται επιπλέον τα εξής:

  1. Η εγγραφή με Τ.Α. 116 δεν δέχεται ημέρες εργασίας (όπως ισχύει με όλους τους Τ.Α. που αφορούν δώρα εορτών)
  1. Ο υπολογισμός των εισφορών (εργοδότη & εργαζόμενου) γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κ.Π.Κ. πλήρους, ή μειωμένης, ή εκ περιτροπής απασχόλησης για κάθε περίπτωση.