Τα ΚΞΓ, βάσει εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, και σύμφωνα με τους ΚΑΔ που έχουν οριστεί σε αυτές, ανήκουν στους κλάδους που θα πρέπει να έχουν POS στην επιχείρηση τους. Όποιος από εσάς δεν έχει προμηθευτεί POS, θα τον συμβουλεύαμε να μιλήσει με την τράπεζα του προκειμένου να το προμηθευτεί άμεσα.

Σε όποιον παραβιάζει την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS και αποδοχή πληρωμών IRIS επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνεται στο ήμισυ εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών, μέσων πληρωμής με κάρτα και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Δεν υπάρχει κάποιο όριο κατώτατης αξίας συναλλαγής για την υποχρεωτικότητα της προμήθειας POS. Επιπλέον, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όταν η αξία της απόδειξης λιανικής συναλλαγής (ΑΠΥ) ξεπερνά τα 500 ευρώ, θα πρέπει αναγκαστικά να πληρώνεται με χρήση ‘τραπεζικού μέσου πληρωμής’. Η πληρωμή μέσω POS θεωρείται τραπεζικό μέσο πληρωμής.