Ρεπορτάζ KxgHellas.gr

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων( Για όλα τα δικαιολογητικά Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και την διαδικασία πατήστε εδώ )Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούνται επί της εθνικής επικράτειας.

Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ. Α), ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Το Π.Δ. 38/2010 εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)[1]: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας[2], οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

Π.Δ. 38/2010

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας

Οδηγός Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Επίσης, το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων εκδίδει βεβαιώσεις σε ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε χώρες εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τα κάτωθι:

- επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

- επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους,

- επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ελληνικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (μόνο για τα επαγγέλματα αυτά για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία).

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

α) Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και

β) Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15-180 Μαρούσι

e-mail: [email protected]

fax: (+30) -210 - 34.43.158,

Τηλ: (+30) 210 - 34.43.167-169-175 και 210-34.42.483-6-7

Για ζητήματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αρμόδιος φορέας είναι ο «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. doatap.gr

ΔΟΑΤΑΠ : Οι σημαντικότερες αποφάσεις για τα πτυχία από το 2005 μέχρι και σήμερα

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ.93/9-6-11] Βαθμολογική αντιστοιχία τίτλων σπουδών ισότιμων προς τα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Δίνεται το δικαίωμα σε κατόχους τίτλων σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι. να αιτηθούν τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους ακόμη και στη περίπτωση που αυτοί δύνανται να αναγνωρισθούν και ως αντίστοιχοι μετά από συμπληρωματική εξέταση σε μαθήματα. Η βαθμολογική αντιστοιχία θα επαναπροσδιορίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εξετάσεων λαμβάνοντας υπόψη και τους βαθμούς των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.

Κρίση εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία συγκεκριμένων Σχολών / Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011, τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα μετά από εξ αποστάσεως σπουδές για τους οποίους έχει ζητηθεί η ισοτιμία και η αντιστοιχία τους προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα παρακάτω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. (καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ε.Α.Π.), αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), δύνανται να κριθούν και για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία που απονέμονται από τα εν λόγω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. : 1. Τμήματα Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων) 2. Τμήματα Ιστορίας\Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας) 3. Τμήματα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) 4. Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής ημεδαπής 5. Τμήματα Ψυχολογίας

Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής που αποκτήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες με συναφές προς το ελληνικό Δίκαιο

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. στις συνεδρίες του 70/ 2-7-2010, 102 Α /26-11-2010 και 109 Α/25-2-2011, οι τίτλοι σπουδών Νομικής που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας, δηλαδή χωρών με συναφές Δίκαιο ως προς το ελληνικό, αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο - ως ισότιμοι προς τα πτυχία που απονέμουν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, δύνανται να κριθούν και ως αντίστοιχοι προς τα πτυχία που απονέμονται από τις Νομικές Σχολές / Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. χωρίς τη χρέωση μαθημάτων.

Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής που αποκτήθηκαν στη Γερμανία

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. στην συνεδρία του 65 Α/ 4-7-2008, οι αιτούντες την αναγνώριση τίτλων σπουδών απονεμόμενων από πανεπιστήμια της Γερμανίας αφού ο υποψήφιος προηγουμένως έχει λάβει μέρος επιτυχώς στις 1ες Κρατικές Εξετάσεις, απαλλάσσονται από την πάγια χρέωση των μαθημάτων Αστικό Δίκαιο, Ποινικό/Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.

[Α’Τμήμα Δ.Σ.- Αρ. 69/ 7-11-08] Paisley West of Scotland

Ο κος Αγιακλόγλου, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του κλάδου Οικονομικών Επιστημών - Διοίκησης Επιχειρήσεων αναφέρεται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον κλάδο για την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND (μετονομασία του UNIVERSITY OF PAISLEY από το τέλος του 2007) μετά από παρακολούθηση εγκεκριμένου από το ΥΠΕΠΘ μεταπτυχιακού προγράμματος σύμπραξης του ΤΕΙ Πειραιά με το UNIVERSITY OF PAISLEY (ΦΕΚ ΤΒ 738/18-5-2004). Ο κος Αγιακλόγλου, εξ αφορμής αυτών των αιτήσεων, εισηγείται τη διεκπεραίωση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν ή θα απονεμηθούν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND μετά από εγγραφή σε πρόγραμμα του ομοταγούς UNIVERSITY OF PAISLEY σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία. Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αγιακλόγλου και αποφασίζουν (α) τη διεκπεραίωση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν ή θα απονεμηθούν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND μετά από εγγραφή σε πρόγραμμα του ομοταγούς UNIVERSITY OF PAISLEY σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, και (β) την κρίση του ομοταγούς του UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND προς τα ελληνικά ΑΕΙ και της ισοτιμίας των Σχολών / Τμημάτων του προς τα αντίστοιχα των ελληνικών ΑΕΙ.

[Α’Τμήμα Δ.Σ.- Αρ. 70/ 28-11-08] Αγγλόφωνα Τμήματα Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.

Ο κ. Αθανασίου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΔΟΑΤΑΠ και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Οδοντιατρικής, εισάγει προς συζήτηση την απόφαση του Δ.Σ. ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α. 358/7-11-1997, σύμφωνα με την οποία τα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής χωρών εκτός της Ε.Ε. τα οποία ως γλώσσα διδασκαλίας έχουν γλώσσα ξένη προς την επίσημη γλώσσα της χώρας όπου λειτουργούν, δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα προς τις αντίστοιχες Σχολές των ελληνικών ΑΕΙ, για όσους έχουν εγγραφεί μετά την 7-11-1997. Ο κ. Αθανασίου και η κα Μήτση, αναπληρωματικό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Ιατρικής, εισηγούνται την άρση της παραπάνω απόφασης για τους εγγραφέντες στα Τμήματα αυτά μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.. Η αιτιολογία βασίζεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί άδεια ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στις κατηγορίες των ως άνω πτυχιούχων. Κατά συνέπεια σύμφωνα με την άποψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι ως άνω απόφοιτοι κατέχουν πλήρως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεξιότητες για την άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων υγείας. Τα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αθανασίου και της κας Μήτση και αποφασίζουν σχετικά.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 47/ 16-1-09] Ranking – αλλαγή ranking στη Μεγ. Βρετανία

Κατόπιν της αλλαγής που επήλθε στο σύστημα «ranking» της Μ.Βρετανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφάσισε να μην χρησιμοποιείται πλέον το ranking από 1/1/09 ως κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μ.Βρετανίας. Η αξιολόγηση θα γίνεται πλέον με τα λοιπά πρόσφορα αξιολογικά κριτήρια, όπως συμβαίνει με τους τίτλους που εκδίδονται σε όλες τις χώρες της αλλοδαπής.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 48/ 13-2-09]Μέρος των σπουδών σε μη ομοταγές ίδρυμα

Η ορθή ερμηνεία του όρου «όλο το πρόγραμμα σπουδών» στο άρθρο 4, παρ.1, εδάφ.β του ν.3328/2005, ως εκ του σκοπού της διάταξης αυτής, είναι «όλο το προς αναγνώριση πρόγραμμα σπουδών».

Κατά συνέπεια, κάτοχοι τίτλων σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού οι οποίοι έχουν διανύσει μέρος των σπουδών τους σε μη ομοταγές ίδρυμα δύνανται, κάνοντας χρήση του υπολοίπου των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους, όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να επιτύχουν την αναγνώριση του βασικού τους τίτλου.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 48/ 13-2-09]Πανεπιστήμιο Glamorgan

Μετά από στοιχεία που παρέθεσε η Διευθύντρια Αναγνώρισης, κα Μαρία Αλαχούζου, και τα οποία αξιολογήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη δομή και την αξιοπιστία του ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την άρση της αναξιοπιστίας του πανεπιστημίου Glamorgan, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της μη έγκυρης αλληλογραφίας και προβληματικής επικοινωνίας για τους οποίους είχε κριθεί στο παρελθόν ως μη αξιόπιστο.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 51/ 2-7- 09] Μη αναγνώριση του University of the West of Scotland

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αίτησης αναγνώρισης ομοταγούς που υπέβαλε ο κ. ............ (αρ.πρωτ.............) για το ίδρυμα University of the West of Scotland – United Kingdom, και συγκεκριμένα για τα School of Engineering and Science & School of Computing.

Το ίδρυμα ονομαζόταν παλαιότερα University of Paisley. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης παραθέτει στοιχεία σχετικά με τη δομή του ιδρύματος. Από αυτά προκύπτει πως ενώ το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού ανάμεσα στους διδάσκοντες συνολικά στο Πανεπιστήμιο είναι 18,2%, στις 2 Σχολές ανέρχεται σε 54% και 59% αντίστοιχα.

Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν πως δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του ιδρύματος ως ομοταγούς αφού δεν πληρούνται οι όροι του ν.3328/2005, άρθρο 3 – παρ.η’ καθώς επίσης και να συμπεριληφθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 50/ 8-5-09] Αναγνώριση του τίτλου σπουδών Magistr Βουλγαρίας ως μεταπτυχιακό

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης των πτυχίων Βουλγαρίας Magistr. Η Επιτροπή που ανέλαβε να μελετήσει το θέμα, αφού έλαβε υπόψη και τις προτάσεις των Ειδικών Εισηγητών, κατέληξε στα εξής: εφόσον το Βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας θεωρεί τον τίτλο Magistr ως δίπλωμα δευτέρου κύκλου σπουδών και δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από τη συνθήκη της Bologna, θα πρέπει και ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αναγνωρίζει τον τίτλο Magistr ως μεταπτυχιακό. Αυτό πρέπει να ισχύει μόνο για σπουδές που ξεκίνησαν και για τίτλους που απονεμήθηκαν μετά την προσαρμογή της Βουλγαρίας στη συνθήκη Bologna και φυσικά όταν ο αιτών είναι κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Τέλος, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος 5ετούς βασικού πτυχίου ημεδαπής κλάδου Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικών και Νομικής, το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του.

Τα μέλη ΔΣ συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις και αποφασίζουν σχετικά.

Α’ Τμήμα Δ.Σ.- Αρ. 79/ 25-6-2009] Αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας

Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας ως ισότιμοι με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και για αντιστοιχία να ακολουθούνται οι διατάξεις του ν. 3328/2005 για παραπομπή σε επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων.

Διευκρινίζεται ότι η ως άνω προαναφερθείσα απόφαση δεν ισχύει για τους κλάδους Νομικής, Μηχανικών και Γεωτεχνικών καθώς επίσης και για τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης μετά από διάρκεια σπουδών ίση ή μεγαλύτερη των 5 (πέντε) ετών για τους οποίους απαιτείται συνεκτίμηση με τίτλο σπουδών Magistr.

Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 53/ 2-7-09] Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών Bakalavr και Magistr Βουλγαρίας σε αιτούντες εγγραφέντες σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου Μαρία εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το έτος από το οποίο και μετά θα αναγνωρίζονται κανονικά οι τίτλοι σπουδών Bakalavr & Magistr. Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι ως άνω προαναφερθέντες τίτλοι σε αιτούντες που εγγράφηκαν σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000.

54/20-09-2007] Άρση της ισοτιμίας των Τμημάτων Ψυχολογίας των κάτωθι Ιδρυμάτων: 1. UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE (πρώην UNIVERSITY OF LUTON), FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES, DIVISION OF PSYCHOLOGY, U.K. 2. UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE (πρώην UNIVERSITY OF LUTON), FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF APPLIED SOCIAL STUDIES, U.K.

Μετά τον έλεγχο που έγινε στους Οδηγούς σπουδών των παραπάνω Τμημάτων προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ισοτιμίας, σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. η΄ του Ν. 3328/2005. Ειδικότερα, το DIVISION OF PSYCHOLOGY δεν χορηγεί διδακτορικούς παρά μόνο βασικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους και κατά συνέπεια δεν διεξάγει έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και δεν παράγει επιστημονική γνώση, ενώ στο DEPARTMENT OF APPLIED SOCIAL STUDIES επί συνόλου 40 διδασκόντων οι 30 δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

50/13-07-2007] Άρση του ομοταγούς του Τμήματος Νομικής του Universita degli Studi di Camerino της Ιταλίας

Μετά τον έλεγχο που έγινε στον Οδηγό σπουδών του παραπάνω Τμήματος Νομικής προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ομοταγούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ.3 παρ.η΄ του Ν.3328/2005. Ειδικότερα, το Τμήμα Νομικής του παραπάνω Πανεπιστημίου δεν έχει οργανωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο του νόμου και ισχύει σε όλες τις Νομικές Σχολές των ελληνικών Α.Ε.Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την παραπάνω άρση, η οποία θα ισχύσει για τους εγγραφέντες φοιτητές από το Σεπτέμβριο του 2007

Άρση του Ομοταγούς του Τμήματος Νομικής των κάτωθι ιδρυμάτων

1.Robert Gordon University, Aberdeen Business School,

2.University of Abertay Dundee, Dundee Business School,

3.University of Paisley, Paisley Business School,

[50/13-07-2007] Μεταφερόμενες Διδακτικές μονάδες

Στις περιπτώσεις όπου για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών παρατηρείται μεταφορά διδακτικών μονάδων (transfer credits) από προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών εντός τετραετίας με έκδοση δύο τίτλων σπουδών, η ισοτιμία ή/και η αντιστοιχία αναγνωρίζεται στον τίτλο που εμπεριέχει αυτή τη μεταφορά διδακτικών μονάδων και όχι στο πρώτο τίτλο, του οποίου έχουν αναλωθεί οι διδακτικές μονάδες.

[50/13-07-2007] Συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος external degree ή distance learning

Στην περίπτωση συνεκτίμησης μεταπτυχιακού διπλώματος με πτυχίο τακτικής παρακολούθησης, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να είναι τακτικής παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις που το μεταπτυχιακό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε πρόγραμμα external degree ή distance learning δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση με τριετές πτυχίο τακτικής ή μερικής παρακολούθησης.

[42/23-02-2007] Άρση του Ομοταγούς Τμημάτων Νομικής της Αλλοδαπής για τους εγγραφέντες από τον Σεπτέμβριο 2007