Οι αμοιβές των διδασκόντων στη Βουλή ορίζονται από Υπουργική Απόφαση

Σε απάντηση δημοσιευμάτων που αφορούν στην αμοιβή των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών (που διδάσκουν σε Τμήματα για Βουλευτές και υπαλλήλους της βουλης στο πλαίσιο προγραμμάτων Επιμόρφωσης)διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές τους καθορίζονται με την υπ’αριθμ. 2/43210/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1679/β/1.12.2005) και ορίζονται στα 40€ ανά ώρα. Ειδικά για τους καθηγητές ξένων γλωσσών που είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του Δημοσίου, οι αμοιβές αυτές έχουν μειωθεί στα 32,38€ ανά ώρα, μετά τις μειώσεις που επήλθαν το 2010 στα επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων.

Βουλή Των Ελλήνων