Σε απάντησή του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια, ενώ για τις παραβιάσεις του εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του νόμου.

Όσον αφορά στη εφαρμογή της διάταξης αυτής και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αυτό διαφαίνεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 14 του Ν.1566/85, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13, καθώς και οι παράγραφοι 13 έως και 20 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές, και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επιπρόσθετα, στην με αριθμό. 251/1998 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς για να εργαστούν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, αναφέρεται ότι καθόσον στην περιοριστική απαρίθμηση των φροντιστηρίων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 63 του ΑΝ. 2545/1940 περιλαμβάνονται και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, δεν είναι δυνατή σύμφωνά με τον νόμο η χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπαιδευτικούς αγγλικών, προκειμένου να διδάξουν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.