Νέα διάταξη για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία ή διεθνών Οργανισμών Η διάταξη για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και Σχολεία Διεθνών Οργανισμών

“Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον η άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τα σχολεία αυτά.”

H προηγούμενη διάταξη αναιρούσε την απαίτηση για άριστη γνώση ξένης γλώσσας