Καθορίστηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας το ύψος των αποζημιώσεων για όσους καθηγητές αλλά και διοικητικό προσωπικό θα απασχοληθούν με οποιονδήποτε τρόπο με τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 21 Μαΐου.

Καθορίστηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας το ύψος των αποζημιώσεων για όσους καθηγητές αλλά και διοικητικό προσωπικό θα απασχοληθούν με οποιονδήποτε τρόπο με τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στις 21 Μαΐου.

Η απόφαση, που γνωστοποιήθηκε χθες, καθορίζει μεταξύ άλλων τις αμοιβές για κάθε ημέρα απασχόλησης ή εξέτασης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, τους επιτηρητές, τους βαθμολογητές, τους αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και τους νόμιμους αναπληρωτές τους που απασχολούνται στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ’ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και των υποψηφίων των ειδικών Κατηγοριών. Συγκεκριμένα, η αμοιβή για τους επιτηρητές ανέρχεται σε 14 ευρώ την ημέρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μαθημάτων, όπως το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, φτάνει τα 27 ευρώ.

Αναφορικά με τους βαθμολογογητές-αναβαθμολογητές για κάθε γραπτό δοκίμιο θα λαμβάνουν 2,10 ευρώ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται ποσό εφάπαξ αποζημίωσης 50 ευρώ εφόσον βαθμολογήσει συνολικά από ένα μέχρι και είκοσι γραπτά και μόνο για τα μαθήματα στα οποία ο συνολικός αριθμός των τετραδίων του Βαθμολογικού Κέντρου δεν υπερβαίνει τα είκοσι.

Κατά τα λοιπά, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων θα αποζημιωθούν ως εξής:
 • Πρόεδρος 800,00€

 • Αντιπρόεδρος 700,00€

 • Τακτικά Μέλη 600,00€

 • Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 200,00€

 • Γραμματέας 600,00€

 • στ) Βοηθοί Γραμματείς 400,00€

 • Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα. 12,00€

Όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων γενικού λυκείου και ΕΠΑ.Λ., οι αμοιβές καθορίζονται ως εξής:
 • Πρόεδρος 800,00€

 • Αντιπρόεδρος 700,00€

 • Τακτικά Μέλη και Γραμματέας 600,00€

 • Έκτακτα μέλη – εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 200,00€

 • Βοηθ. Γραμματέα 400,00€

 • Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης 36,00€

 • Υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 350,00€

Λυκειακές επιτροπές εξετάσεων

Στην υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Παιδείας ορίζονται και οι αποζημιώσεις για τον πρόεδρο, τα μέλη, τους γραμματείς και το βοηθητικό προσωπικό των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων, καθώς των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ. (ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας ομάδας Β΄).

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος θα λάβει 344 ευρώ, τα μέλη και οι γραμματείς των λυκειακών επιτροπών 270 ευρώ, οι βοηθοί γραμματείς 222 ευρώ, ενώ οι χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 344 ευρώ. Όσο για το βοηθητικό προσωπικό, για κάθε ημέρα εξέτασης θα λαμβάνει 12 €.

Επίσης, όσοι απασχοληθούν σε Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών-αναβαθμο-λογητών θα λάβουν την αποζημίωσή τους ως εξής:
 • Πρόεδρος 490,00€

 • Αντιπρόεδρος 438,00€

 • Μέλος, Γραμματέας 388,00€

 • Βοηθοί Γραμματείς 361,00€

 • Προϊστάμενοι βαθμολόγησης 335,00€

 • Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση) – αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο 2,10€

 • Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστριες για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες για καθένα 16 ευρώ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Επιτροπές εξέτασης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ξεχωριστές αμοιβές προβλέπονται για όσους απασχοληθούν στις Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών μαθημάτων.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής θα λαμβάνει για κάθε ημέρα εξέτασης 40 €. Αντίστοιχα τα ποσά για τα υπόλοιπα μέλη είναι:
 • Για κάθε μέλος – εξεταστή (βαθμολογητή – αναβαθμολογητή) 26,70 €

 • Για γραμματείς 21 €

 • Για σχολίατρους ή άλλους γιατρούς 26,70 €

Όσο για τους επιτηρητές, η αποζημίωση διαφέρει ανά μάθημα. Ειδικότερα: Για τις ξένες γλώσσες η αμοιβή ανέρχεται σε 15 € ανά ημέρα, για το μάθημα Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανοτήτων 15 €, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο 26,70 €

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Έθνος Παιδεία