ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει όλα τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τόσο για τους υποψηφίους όσο και τους καθηγητές που μετέχουν στη διαδικασία παρουσιάζει το «Εθνος -Παιδεία».

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο υπάρχουν πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων για τους μαθητές γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων (ομάδας Β΄), για τη διαδικασία της βαθμολόγησης των γραπτών (πειραματική και κανονική), τη συγκρότηση όλων των αναγκαίων οργάνων για την ομαλή εξεταστική διαδικασία (περιφερειακά όργανα εξετάσεων, λυκειακές επιτροπές κ.λπ.).

Όλες οι... απαντήσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ακόμη, αναφέρεται ότι θα γίνει η κατανομή των βαθμολογικών/καθηγητών στα βαθμολογικά κέντρα, ενώ δίνονται λεπτομέρειες για τις επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τέλος, διευκρινίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί σε διάφορες επιτροπές (λυκειακές κ.λπ.).

ΕΠΑΛ

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β') προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και βεβαίωσης πρόσβασης.

Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη και δεν τους χορηγείται βεβαίωση πρόσβασης.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας ρυθμίζει όλα τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους καθηγητές.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας ρυθμίζει όλα τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους καθηγητές.

Επισημαίνεται ακόμη ότι από το σχολικό έτος 2010-2011 σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΑ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια στο μάθημα επιλογής Αργές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Οι υποψήφιοι ΓΕΑ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β') για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξεταστεί σε πανελλήνιο επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι αν προτίθενται να επιλέξουν το 5° Επιστημονικό πεδίο, το μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας».

ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στην επιτροπή εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορεί να συμμετέχει σύζυγος εξεταζομένου ή όποιος έχει σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ' αυτήν ή καθηγητής λυκείου στο οποίο φοιτούσε ο εξεταζόμενος ως φυσικώς αδύνατος μαθητής.

Σε λυκειακή επιτροπή ή στην επιτροπή βαθμολογικού κέντρου με οποιαδήποτε ιδιότητα είτε επιτηρητή είτε βαθμολογητή - αναβαθμολογητή δεν μπορεί να συμμετέχει σύζυγος εξεταζόμενου ή όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται στο οικείο λύκειο ή βαθμολογούνται τα γραπτά του στο ίδιο βαθμολογικό κέντρο κατά περίπτωση. Στην ΕΕΔΔΕ δεν μπορεί να μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σύζυγος υποψήφιου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Δεν μπορεί να είναι πρόεδρος Β.Κ. όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β'.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ

Τα κέντρα και η διαδικασία βαθμολόγησης

Τα βαθμολογικά κέντρα, στα οποία θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Με απόφαση του προέδρου κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ορίζονται μέχρι δεκαοκτώ (18) μέλη της οικείας Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου και ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων για κάθε μάθημα που βαθμολογείται στο Β.Κ., από τα οποία το ένα μέλος ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

Ως μέλη μπορούν να ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπ/σης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί δημόσιων Λυκείων με βαθμό τουλάχιστον Δ' κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19, ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Με την ίδια απόφαση ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου και μέχρι τρεις (3) βοηθούς γραμματείς, καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για βοήθεια του έργου της επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού θα είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων, τα γραπτά των οποίων θα βαθμολογηθούν στο οικείο βαθμολογικό κέντρο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται το πρωί ή το απόγευμα της επόμενης ημέρας από αυτήν που εξετάστηκε το μάθημα. Εφόσον από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή οι σχετικές ερωτήσεις θα διατυπώνονται γραπτά και θα αποστέλλονται με FAX (ή με e-mail σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που θα σταλούν για τον σκοπό αυτόν).

Αναφορικά με την κανονική βαθμολόγηση, θα αρχίζει μετά τη 12η μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα Β.Κ. των διευκρινίσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κ.Ε.Ε.

Αν κάποιο μάθημα εξετάζεται Παρασκευή πρωί, η πειραματική βαθμολόγηση θα γίνεται την επόμενη ημέρα λειτουργίας του Β.Κ. (δηλαδή το Σάββατο) και η κανονική βαθμολόγηση θα αρχίζει μετά τις 12:00 της μεθεπόμενης ημέρας (δηλαδή τη Δευτέρα). Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας δίνει οδηγίες προς τους βαθμολογητές προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του.

Χωρίς προκαταλήψεις

Γι΄ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης.

Είναι επιβεβλημένο όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης ή η ανάγκη διευκρινίσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειμενικοποίηση της κρίσης από όλους.

Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά από την ανταλλαγή προβληματισμών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ' αυτό.

Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πώς αξιολογείται το κάθε θέμα ή η ερώτηση.

Σε όλους τους βαθμολογητές θα διανέμεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δομή - αρίθμηση - βαθμολόγηση κάθε (υπο)ερωτήματος.

Τα όργανα διεξαγωγής των εξετάσεων

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτούνται με την αντίστοιχη για καθένα από αυτά διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων:

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων.

Χρέη περιφερειακού επόπτη εξετάσεων ασκεί ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Ο περιφερειακός επόπτης εξετάσεων έχει τη γενική εποπτεία των εξετάσεων σε επίπεδο περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων ορίζει τα Ε.Κ., συγκροτεί με απόφασή του, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ). Για τις Διευθύνσεις Δ.Ε που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιτροπή Εξετάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ).

Η ΕΕΔΔΕ συγκροτείται σε κάθε Δ/νση Δ.Ε., με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και έχει αρμοδιότητα για όλα τα Γενικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, που υπάγονται στην οικεία Δ/νση Δ.Ε. και αποτελείται από:

•Τον Διευθυντή Δ.Ε. της οικείας Δ/νσης Δ.Ε ως πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος τον νόμιμο αναπληρωτή του ή καθηγητή με βαθμό τουλάχιστον Δ'.

•Δύο Σχολικούς Συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε με βαθμό τουλάχιστον Δ'.

Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων.

Στα Γενικά Λύκεια, Δημόσια ή Ιδιωτικά που θα ορισθούν ως Ε.Κ. ορίζεται η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων από τον Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε., στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα του Λυκείου. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής.

Η επιτροπή αυτή για τα Δημόσια Λύκεια αποτελείται από: α) Το Διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον Δ' και σε περίπτωση κωλύματος από καθηγητή άλλου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον Δ' ως πρόεδρο.

β) Δύο (2) καθηγητές Δ.Ε. κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο.

Στα ιδιωτικά λύκεια η τριμελής Λυκειακή επιτροπή αποτελείται από δυο καθηγητές δημόσιων Γενικών Λυκείων και ένα καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού Γενικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δημόσιων Γενικών Λυκείων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα ό,τι και στις Λυκειακές Επιτροπές των δημοσίων Γενικών Λυκείων.

Εθνος -Παιδεία

cleverclass.gr