Θετική εξέλιξη που εναρμονίζει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αποτελεί το νέο πλαίσιο αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αναγνωρίζεται πλέον ως προϋπηρεσία και ο χρόνος διδασκαλίας πριν από την αναγνώριση του σχετικού τίτλου σπουδών ή των επαγγελματικών προσόντων από τις ελληνικές αρχές (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ).

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είχε αποδεχθεί, το 2009, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με την οποία δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πριν από την αναγνώριση του σχετικού τίτλου σπουδών ή των επαγγελματικών προσόντων από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.

Τον Νοέμβριο του 2009, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στην υπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι, με την αποδοχή της γνωμοδότησης παραβιάζονται ευθέως κοινοτικές διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ.

Στην ουσία επρόκειτο για ακύρωση προϋπηρεσίας σε δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας της ΕΕ πλην της Ελλάδος, εάν αυτή αποκτήθηκε πριν από την ημερομηνία αναγνώρισης του οικείου τίτλου σπουδών ή των επαγγελματικών προσόντων από τις αρμόδιες ελληνικές διοικητικές αρχές.

Τον Αύγουστο του 2011, η υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακάλεσε την αποδοχή της γνωμοδότησης. Η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. εξέτασε την υπόθεση και εξέδωσε νέα γνωμοδότηση (360/2011), το σκεπτικό της οποίας συμφωνεί πλήρως με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η νεότερη γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από την Υπουργό στις 30 Δεκεμβρίου 2011.

esos.gr

xenesglosses.eu