Υπουργείο Παιδείας: Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20) - Δείτε τις οργανικές θέσεις σε όλη την Ελλάδα05]
05]ΘΕΜΑ : «Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20)».
05]

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 50200/Δ1/04.05.2012, (ΦΕΚ 1493 τ.Β΄) Κ.Υ.Α., παρακαλούμε να προτείνετε τις θέσεις που αντιστοιχούν στην Περιφερειακή Διεύθυνσή σας ανά περιοχή μετάθεσης και να ορίσετε τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατανομή των οργανικών θέσεων των κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20.
05]

Οι προτάσεις σας για τις παραπάνω οργανικές θέσεις να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:


05]1. Οι οργανικές θέσεις που θα προταθούν για σύσταση να αφορούν κατά προτεραιότητα σε Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.
05]

2. Για την συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν στις παραπάνω οργανικές θέσεις να ληφθεί υπόψη η ομάδα σχολείων που θα ορίσετε, στην οποία θα ανήκει υποχρεωτικά και το σχολείο που θα δοθεί η οργανική θέση.
05]

3. Στην ομάδα σχολείων που θα ορίσετε δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι τύποι σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος) από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων .
05]
05]Σας αποστέλλουμε πίνακα με την κατανομή των θέσεων των εκπαιδευτικών ανά κλάδο που αναλογούν στην Περιφερειακή σας Διεύθυνση.
05]
05]Τα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]) μέχρι την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012 στη Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Δ΄.
05]
05]
05] Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
05]

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ
05]Εσωτερική Διανομή

Γραφείου Γενικού Γραμματέα

Γραφείου Ειδικού Γραμματέα Πε και ΔΕ

Διεύθυνση Προσωπικού ΠΕ

Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ