Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αριθμ. 120/29-3-2012, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, δεκατρείς (13) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), κατανεμημένες ως εξής:
 • Πέντε (5) στον επιστημονικό τομέα «Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία».

  Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν:

  Oι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφή επιστημονική περιοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.


 • Πέντε (5) στον επιστημονικό τομέα «Γαλλική Λογοτεχνία».

  Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν:

  Όλοι οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. των συγγενών αντικειμένων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.


 • Τρείς (3) στον επιστημονικό τομέα «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία».

  Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν:

  Όλοι οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. στη Μετάφραση-Μεταφρασεολογία, στις Επιστήμες της Γλώσσας ή σε άλλες συναφείς περιοχές με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστημονικών τομέων υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Σεπτεμβρίου 2012 και 1-15 Μαρτίου 2013, που συνοδεύεται από φάκελο που περιέχει το Πτυχίο, το Μ.Δ.Ε. (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τους μαθημάτων, και σχέδιο έρευνας που προτίθενται να εκπονήσουν.

Όλα τα πιστοποιητικά που θα κατατεθούν πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει στο διάστημα 16-30 Σεπτεμβρίου 2012 και 16–30 Μαρτίου 2013 και ως κριτήρια ορίζονται:
 • Γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε.,

 • Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα,

 • Προφορική συνέντευξη,

 • Γνώση ξένων γλωσσών*,

 • Σχέδιο έρευνας βασισμένο σε συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας,

 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ που αποδέχεται να επιβλέψει την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή.

* Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται με την κατάθεση τίτλων γλωσσομάθειας, πρωτότυπους ή νόμιμα επικυρωμένους, όπως ορίζονται τα επίπεδα από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.). Η γλωσσομάθεια μπορεί να αποδεικνύεται και από τίτλους σπουδών του εξωτερικού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ – Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία: τηλ. 2310- 995174, 99 5176, 99 5177 και 99 5178.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο: (http://postgrad.frl.auth.gr)

Η Πρόεδρος του Τμήματος


Καθηγήτρια Μ. Μακροπούλου-Παπάκη* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση. Πατήστε εδώ