Προκήρυξη Ειδικοτήτων Πρόσληψης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

Προκήρυξη ΕιδικοτήτωνΥπουργική Απόφαση

Μηχανογραφικά Δελτία Αίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2012-2013,

και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΓΝ35/6-6-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/94, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε μετά το υπ’ αριθμ. Β118241/30.5.2012 αίτημα του Ο.Α.Ε.., καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις

απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν από 13/06/2012 , ημέρα Τετάρτη, έως και 25/06/2012, ημέρα Δευτέρα, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5- 2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού, ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2012-2013.