Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή

διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας , για το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 .

1. Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V και VI

Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII

Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII

2. Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά V και VI

Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά VII

Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά VIII

Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας

3. Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά V και VI

Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά VII

Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γαλλικά VIII

4. Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V και VI

Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII

Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII

5. Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V και VI

Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII

Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VIII

6. Σεμινάριο Ορολογίας Βιολογικών Κειμένων

7. Ισπανικός Πολιτισμός Ι, ΙΙ

Ισπανική Λογοτεχνία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI

Λατινοαμερικανική Λογοτεχνία Ι, ΙΙ

Λατινοαμερικανικός Πολιτισμός Ι, ΙΙ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ξένων μέχρι 13/8/2012

Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου - Μέγαρο Καποδίστρια 49100

Κέρκυρα -τηλ. 26610/87222-3-4, 26610/87249.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00 - 13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος (Μέγαρο Καποδίστρια – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ,

Τηλ. 26610/87222-3-4, 26610/87249.