Διαγωνισμός για 110 διερμηνείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήσεις έως 7 Αυγούστου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Εκατόν δέκα θέσεις διερμηνέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα διεκδικήσουν χιλιάδες υποψήφιοι από όλη την Ευρώπη που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 7 Αυγούστου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Σε όργανα της ΕΕ θα εργαστούν 20 επιτυχόντες στη Δανέζικη, 45 στη Γερμανική, 25 στην Αγγλική και 20 στη Σλοβακική Γλώσσα

Η EPSO διοργανώνει τέσσερις γενικούς διαγωνισμούς για Διερμηνείς Συνεδριάσεων, μέσω των οποίων θα επιλεγούν:

- 20 επιτυχόντες στη Δανέζικη Γλώσσα (σε επίπεδο AD5 και AD7),

- 45 επιτυχόντες στη Γερμανική Γλώσσα (σε επίπεδο AD5 και AD7),

- 25 επιτυχόντες στην Αγγλική Γλώσσα (σε επίπεδο AD7) και

- 20 επιτυχόντες στη Σλοβακική γλώσσα (σε επίπεδο AD5 και AD7).

Προσόντα συμμετεχόντων

Προκειμένου να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

α) Να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Eνωσης.

β) Να απολαμβάνουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας.

δ) Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

ε) Να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα διερμηνέα διασκέψεων ή πτυχίο οποιουδήποτε πανεπιστημιακού κλάδου και μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα της διερμηνείας ή να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και να διαθέτουν αποδεδειγμένη στη διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία διασκέψεων.

Υπενθυμίζεται πως οι διερμηνείς για καθεμία από τις τέσσερις γλώσσες του διαγωνισμού, πρέπει να γνωρίζουν υποχρεωτικά επιπλέον δύο γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Eνωσης σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός της EPSO θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο προκαταρκτικό στάδιο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία πολλαπλών επιλογών, ενώ όσοι περάσουν στο επόμενο στάδιο θα αξιολογηθούν μέσω δοκιμασιών επακόλουθης και ταυτόχρονης διερμηνείας μεταξύ των γλωσσών που συνιστούν τον απαιτούμενο γλωσσικό συνδυασμό.

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε συνέντευξη, ενώ θα ακολουθήσουν ομαδική άσκηση και προφορική παρουσίαση.

Οι αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 7 Αυγούστου (12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών), στη διεύθυνση www.eu-careers.eu.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής και τη διαγωνιστική διαδικασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu.

Τα καθήκοντα του νέου προσωπικού

Τα καθήκοντα των διερμηνέων προϋποθέτουν εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής (συχνές συνεδριάσεις και άτακτα ωράρια εργασίας), ικανότητα να αντιλαμβάνονται ποικίλα και, συχνά, σύνθετα προβλήματα, να αντιδρούν ταχέως στις αλλαγές συνθηκών και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται συστηματικά υπό ένταση, τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο ομάδας, και να προσαρμόζονται σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας. Θα πρέπει να μεριμνούν για την επαγγελματική τους επιμόρφωση, μεταξύ άλλων και τεχνολογική, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Θα τους ζητηθεί ενδεχομένως να συμπληρώσουν τον γλωσσικό συνδυασμό τους σε συνάρτηση με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Τα καθήκοντα των διερμηνέων συνεδριάσεων συνίστανται στο να αποδίδονται επακριβώς με τη διερμηνεία οι διεξαγόμενες στις διάφορες συνεδριάσεις συζητήσεις από μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η εργασία αυτή μπορεί να απαιτεί είτε ταυτόχρονη διερμηνεία, είτε διαδοχική διερμηνεία.

Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν προηγούμενη μελέτη των θεμάτων της συνεδρίασης και των λεξιλογίων ορολογίας. Οι διερμηνείς είναι δυνατόν να κληθούν να αξιολογήσουν την ποιότητα των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων (freelance) και να εκπληρώσουν διοικητικά καθήκοντα σχετικά με τη διερμηνεία.

Η εκπλήρωση των καθηκόντων διερμηνέα συνεδριάσεων είναι δυνατόν να απαιτήσει πολλές επαγγελματικές μετακινήσεις (με εξαίρεση τους διερμηνείς του Δικαστηρίου των Ε.Κ., των οποίων οι εργασίες διεξάγονται κυρίως στο Λουξεμβούργο).

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

εθνος, dictyo.gr