Για τις εξετάσεις εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ


Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330−370 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων

των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.

Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.

Προτιμούνται θέματα σχετικά με

- την εκπαίδευση,

- τον επαγγελματικό προσανατολισμό,

- το περιβάλλον,

- τις ανθρώπινες σχέσεις,

- την οικογένεια,

- τα ταξίδια,

- τις διακοπές,

- τα προϊόντα νέας τεχνολογίας,

- την υγεία,

- τις διατροφικές συνήθειες και

- την ψυχαγωγία.


1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνονται 8−10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις−τέσσερις (3−4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση».

Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται

- η ικανότητα του υποψηφίου να

κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και

- το πεδίο αναφοράς του ή

- το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό,

πού δημοσιεύεται το κείμενο,κ.λπ.).

Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων

δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη

εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία,

δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.


β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή»,

δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει

μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων.

Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί

επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.

Η κατανόηση γραπτού λόγου

βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα,

οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση

με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.


2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις

με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα

με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση.

Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.


Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος

χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας,

κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη

γραμματικής.

Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος

χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της

πρότασης.

Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου).

Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι

σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη

συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου.

Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».

Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες

στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.


3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180−200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ.

Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο,

ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο

- η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο

υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους,

κ.λπ.), όσο και

- η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να

χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν

άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.).

Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι

- περιγραφή ή/και

- διήγηση ή/και

- έκφραση άποψης ή/και

- διατύπωση επιχειρηματολογίας.

Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου

δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου

το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.

Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.


esos.gr

.