Πατήστε εδώ για το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. – Κατατακτήριες ( αιτήσεις 1-15/11 )

Σκοπός των κατατακτήριων εξετάσεων είναι να δοθεί μια επιπλέον ευκαιρία σε όσους από τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ή των Α.Τ.Ε.Ι. επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές

τους αποκτώντας ένα πρόσθετο πτυχίο στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Oι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου ενώ η υποβολή των αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Κάθε τμήμα ξεχωριστά ορίζει τον τρόπο κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με εξετάσεις ή με βάση το βαθμό του πτυχίου), το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης και σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις τα εξεταζόμενα μαθήματα και τη σχετική ύλη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση

Αντίγραφο πτυχίου

Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.


aktis.edu.gr

Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω η ύλη που έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ ( 1-15/11 )

Οι αιτήσεις με το αντίγραφο πτυχίου υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, ύστερα από εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα (1 έως 20 Δεκεμβρίου).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 1-15 Νοεμβρίου, ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Απαιτούνται: επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αίτηση που χορηγεί η Γραμματεία.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :

1) Ακαδημαϊκός Λόγος (Academic Discourse)

Εξεταστέαύλη:

(1) , R. R. (1999) Academic Writing Course. London: Longman.

Chapters: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

(2) Trzeciak, J. & Mackay, S. E. (1995) Study skills for Academic Writing (English

for Academic Study). New York: Prentice-Hall.

2) ΕισαγωγήστηΓλωσσολογίαΙ (Introduction to Linguistics I)

Εξεταστέαύλη:

Yule, G. (2006) (3rd edition) The Study of Language. Cambridge: Cambridge

University Press.

Chapters: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.

3) ΑγγλικήΠεζογραφία (English Fiction)

Εξεταστέαύλη:

Extracts:

Daniel Defoe, from Roxana (Norton 1)

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, Parts 1, 3, 4 (Norton 1)

Short Stories:

D.H. Lawrence, “Odour of Chyrsanthemums” (Norton 2)

James Joyce, “The Dead” and “Araby” (Norton 2)

George Orwell, “Shooting an Elephant” (Norton 2)

Katherine Mansfield, “The Garden Party” (Norton 2)

Novel:

Either

Charles Dickens, Great Expectations

Or

George Eliot, Silas Marner

The texts above (excluding the novels) can be found in the following books:

1. The Norton Anthology of English Literature, 7th Edition, Volume 1

2. The Norton Anthology of English Literature, 7th Edition, Volume 2

Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθούν επιτυχόντες/ούσες οι υποψήφιοι/ες είναι να έχουν βαθμολογηθεί με τη βάση (10/20) στο κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τρία μαθήματα. Η τελική βαθμολογία του/της κάθε επιτυχόντος/ούσης προκύπτει αθροιστικά από την επίδοσή τους στα τρία μαθήματα που εξετάστηκαν, ενώ στο Τμήμα εισάγονται τα άτομα με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στην τελική κατάταξη και μέχρι πληρώσεως των θέσεων που προβλέπονται από το νόμο (2 τοις εκατό από πτυχιούχους ΑΕΙ και 5 τοις εκατό από πτυχιούχους ΤΕΙ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή θα γίνεται με βάση το βαθμό του πρώτου πτυχίου των υποψηφίων που ισοβάθμησαν. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3467/2006, τυχόν κενές θέσεις από πτυχιούχους ΤΕΙ πληρώνονται από επιτυχόντες/ούσες πτυχιούχους Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, από 1-15 Νοεμβρίου, ενώ οι εξετάσεις διεξάγονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1)επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, 2) αίτηση η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία.


Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις περιλαμβάνουν τρία μαθήματα:

Α. Κατανόηση γραπτού λόγου

Β. Γλωσσική επίγνωση

Γ. Παραγωγή γραπτού λόγου

Ειδικότερα, ως προς τα τρία αυτά μαθήματα ισχύουν τα εξής:


Α. Κατανόηση γραπτού λόγου

Στο μάθημα αυτό δίνεται στους υποψηφίους κείμενο ακαδημαϊκού λόγου εκτάσεως

35-40 στίχων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησης ανοικτού τύπου. Η απάντηση στις

ερωτήσεις αυτές μπορεί να συνάγεται από όλο το κείμενο ή από επιμέρους σημεία

του κειμένου. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι πλήρεις από πλευράς περιεχομένου και

ορθές από άποψη γλωσσική, θα ελέγχεται δηλ. και η γραμματική και συντακτική

ορθότητα των απαντήσεων. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ο

υποψήφιος σε αυτό το μάθημα είναι 20 μονάδες (4 Χ 5 μονάδες = 20 μονάδες).


Β. Γλωσσική επίγνωση

Στο μάθημα αυτό δίνονται στον υποψήφιο επτά ασκήσεις που αφορούν τη λεξιλογική

ικανότητα και πέντε ασκήσεις Γραμματικής. Οι ασκήσεις αυτές θα προέρχονται από

την ίδια θεματική περιοχή όπως και το κείμενο. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί

να συγκεντρώσει ο υποψήφιος σε αυτό το μάθημα είναι 20 μονάδες, οι οποίες

κατανέμονται ως εξής: 10 μονάδες για τη λεξιλογική ικανότητα και 10 μονάδες για τη

Γραμματική.


Γ. Ανάπτυξη γραπτού λόγου

Στο μάθημα αυτό ο υποψήφιος καλείται να παραγάγει γραπτό κείμενο έκτασης 250

περίπου λέξεων. Η περίσταση επικοινωνίας και το κειμενικό είδος καθορίζονται στην

οδηγία-εκφώνηση και μπορεί να είναι π.χ. e-mail, επιστολή, άρθρο σε εφημερίδα,

αίτηση, ανακοίνωση, σχόλιο, τοποθέτηση σε ένα θέμα, κ.α. Εδώ ελέγχεται η

γραμματική και συντακτική ορθότητα του παραγόμενου κειμένου, η δομή και η

συνοχή του, το περιεχόμενο, καθώς και η ικανότητα έκφρασης και

επιχειρηματολογίας στη γερμανική γλώσσα. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να

συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι και σε αυτό το μάθημα 20 μονάδες.


Για το δείγμα εξέτασης πατήστε εδώ.

Kxghellas.gr