ΨΗΦΙΣΜΑ


της 8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015 που έγινε στην Κέρκυρα, στις 8 Ιανουαρίου 2015.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Τα μέλη της Συγκλήτου κατέληξαν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Προέδρου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, κ. Γεωργίου Μιχαλακόπουλου, ο οποίος ψήφισε κατά, στο παρακάτω ψήφισμα:Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη μη διδασκαλία της Ειδίκευσης της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, το οποίο αναιτίως δεν έχει ακόμα εκδώσει ούτε καν τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προς τούτο διδάσκοντα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατ΄ εφαρμογή της απόφασης της 6ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ι.Π. που ελήφθη στις 21-11-2014. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση διετέθη ποσοστό 1/6 της χορηγηθείσης πίστωσης στο καθένα από τα έξι Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικά για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας το ανωτέρω ποσοστό θα διατεθεί για τις ανάγκες της διδασκαλίας στην Ειδίκευση της Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Μάλιστα για την ταχεία προώθηση της διαδικασίας των σχετικών συμβάσεων με διδάσκοντες η Δ/νση Διοικητικού απεύθυνε υπενθύμιση με το αρ. πρωτ. 4533/19-12-2014 έγγραφό της. Ωστόσο το ΤΞΓΜΔ μέχρι σήμερα δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προς τούτο. Ως εκ τούτου με ευθύνη και ολιγωρία της διοίκησης του ΤΞΓΜΔ για την έλλειψη διδάσκοντα, απειλείται η δυνατότητα λήψεως πτυχίου των φοιτητών του Τμήματος αυτού, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση δεν ευθύνονται και θα πρέπει να λάβουν το πτυχίο τους. Η ίδια ολιγωρία είχε συμβεί από πλευράς των διοικήσεων του ΤΞΓΜΔ και για την κατεύθυνση της Διερμηνείας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συσσωρευμένων προβλημάτων στο ανωτέρω Τμήμα.