Σύγκλητος Α.Π.Θ προς ΥΠ.Π.Ε.Θ: Οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της χορήγησης "επάρκειας" διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ΣΧΕΤ.: Το έγγραφο με αριθμό 1319/15-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του.

ΠΡΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Γραφείο Υπουργού κ. Νίκου Φίλη

-Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού κ. Α. Αναγνωστοπούλου

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Γιάννη Παντή

-Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Τμήμα Γ΄-Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι

151 80 Α θ ή ν α

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής

-Τμήμα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

του Πανεπιστημίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2929/19-7-2016, ανακοινώθηκε το σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του, σχετικά με τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε να κάνει ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση που περιέχεται σε αυτό.

Παρακαλείται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του ΑΝ 2545/1940 και την ανάλογη νομοθετική προσαρμογή της παραγράφου 5 του εν λόγω Αναγκαστικού Νόμου και του άρθρου 5 του Ν. 4250/2014.

Εσωτερική διανομή

Γραμματεία Συγκλήτου.

Με εκτίμηση

Ο Πρύτανης

(υπογραφή)*

Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών