Αναμφισβήτητα, ο ρόλος που επιτελεί ο εκπαιδευτικός στην πορεία και την πρόοδο των μαθητών είναι καθοριστικός, καθώς η συμπεριφορά και οι αρχές που μεταλαμπαδεύει ασκούν μεγάλη επίδραση στη δημιουργία άρτιων προσωπικοτήτων. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή νοητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να παράγει ένα πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο έργο με επίκεντρο πάντα τον μαθητή. Εξάλλου, η αποτελεσματική διδασκαλία έγκειται στην εφαρμογή κατακτημένων αρχών για την ανταπόκριση σε πρακτικές ανάγκες. Περιγραφή:

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Εκπαιδευτική Ψυχολογία" περιλαμβάνει τα κάτωθι έξι (6) μαθήματα:

- Θεωρίες Ανάπτυξης

- Διδακτική Μεθοδολογία και Πράξη

- Διαφορές Μαθητών

- Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Εκπαίδευση

- Μαθητοκεντρικές Προσεγγίσεις της Διδασκαλίας

- Αξιολόγηση της Απόδοσης Επενδύσεων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα


Για περισσοτερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ