Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στο πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα”

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στις “Επιστήμες της Αγωγής” με τίτλο “Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα” πραγματοποιεί το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστήμιου Αθηνών και το Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η εισαγωγή στο εν λόγω μεταπτυχιακό πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30/5 ενώ τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ελέγχονται οι φάκελοι όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον και ακολουθεί το στάδιο της συνέντευξης.

Στην τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Αριθμός φοιτητών/φοιτητριών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών εκ των οποίων:
  • δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και

  • δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει αίτηση μόνο στο ένα εκ των δύο παραπάνω.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα Ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Το Kοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» χορηγεί τίτλο που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συβάλλουν στη λειτουργία

του ΠΜΣ καταβάλλοντας δίδακτρα ως εξής:

α. Οι φοιτητές του Κοινού Προγράμματος κατά το α ́ έτος σπουδών καταβάλλουν

τέλος εγγραφής 100 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα προβλεπόμενα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Κατά το β ́ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

β. Οι φοιτητές του Χωριστού Προγράμματος καταβάλλουν για κάθε έτος σπουδών τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 30/05/2014ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30/05/2014 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13α Ισόγειο (υπόψη Α. Χαλαζωνίτη ή Μ. Ντελίκου) Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα:2103688040

(ώρα 10.00 π.μ. – 11.00 π.μ.) και 2103688527 (ώρΕς: 13:00-14:00), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr (ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡ ΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) και στο e-mail:pmsteapi[at]gmail[dot]com


Αναλυτικά η προκήρυξη του ΜΠΣ

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr