Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης κλείνει οριστικά στο κοινό. Οι δραστηριότητες μας συνεχίζονται από την Αθήνα. Σχετική ιστοσελίδα για την ενημέρωση σας ηwww.iicatene.esteri.it

A V V I S O

Si informa che da mercoledì 24 settembre 2014 l’Istituto Italiano di Cultura di Salonicco rimarrà chiuso al pubblico. Le nostre attività continuano da Atene. Per informazioni si prega di consultare il sito www.iicatene.esteri.it

Ufficio Certificazioni Celi

Marcon Stefano

Tel. 210-5242646 (int.1)Fax: 210-5242714